Nodokļi Latvijā

Nodokļu sistēma un nodokļu veidi Latvijā

Nodokļi

No 2018.gada Latvijā ievesta jauna nodokļu sistēma. Pašas kardinālākās izmaiņas skāra uzņēmumu ienākuma nodokli – nodokļa samaksas kārtības un likmes daļā.

Par nodokļiem Latvijā

No 2018.gada Latvijā ievesta jauna nodokļu sistēma. Pašas kardinālākās izmaiņas skāra uzņēmumu ienākuma nodokli – nodokļa samaksas kārtības un likmes daļā. No 2018.gada janvāra uzņēmumu ienākuma nodoklis sastādīs 20%, bet saistība nodokļa nomaksai rodas tikai peļņas sadalīšanas gadījumā (dividenžu izmaksas). Tas ir ja uzņēmums nesadala dividendes, tad nodokļa nomaksas saistības nerodas. Iepriekš nodokļa likme sastādīja 15%, bet nomaksāt vajadzēja katru gadu, neatkarīgi no tā, vai dividendes tika sadalītas vai nē. Svarīgi, ka ar nodokli apliek gan sadalīto peļņu, gan arī «nosacīti» sadalīto peļņu, tas ir tādi uzņēmuma izdevumi, kurus pielīdzina sadalītai peļņai (daudz sk. zemāk).

Turklāt, pēc jaunā likuma, ja uzņēmums nomaksājis peļņas nodokli 20%, tad pie dividenžu sadalīšanas nodokļa likme par dividendēm sastādīs 0% (iepriekš 15% peļņas nodoklis + 10% nodoklis no fiziskās personas dividendēm). Pievēršam uzmanību, ka likmi 20% aprēķina uz bruto ienākumu. Piemēram, ja uzņēmums nolem j izmaksāt 100 Eiro dividendes, tad 20 eiro tiek maksāts budžetā un 80 eiro dividenžu saņēmējam. Tādā veidā efektīva nodokļu likme, ja skaita no dividenžu neto summas sastādīs 25% (20/80 = 25%). Vēl likumā paredzēts pārejas noteikumu 2 gadu termiņš, kad iepriekš nesadalīto peļņu var izmaksāt dividenžu veidā pēc iepriekšējas 10% likmes.

Daļēji saglabāti un papildināti daži 2013.gadā pieņemtās holdinga likumdošanas noteikumi:

 • nodoklis avotam autorhonorāra izmaksai 0%
 • nodoklis avotam procentu izmaksai 0% (ir ierobežojumi aizņēmuma līdzekļu samēram pret pašu kapitālu 4:1, plānās kapitalizācijas noteikumi)
 • dividendes, kas saņemtas no meitu uzņēmumiem, tiek sadalītas tālāk bez 20% ienākuma nodokļa ieturēšanas, tajā skaitā arī dividenžu gala saņēmējam – fiziskai personai (jauna norma), tajā gadījumā, ja nodoklis tika ieturēts dividenžu izmaksas avota valstī
 • ienākumi, kas saņemti no meitu uzņēmumu daļu pārdošanas, tiek sadalīti tālāk bez 20% ienākuma nodokļa ieturēšanas, tajā skaitā arī dividenžu gala saņēmējam – fiziskai personai (jauna norma), tajā, ja uzņēmums pārvaldīja meitu uzņēmuma daļas ilgāk par 36 mēnešiem.

Atgādinām, ka šīs likumdošanas atvieglojumu normas neattiecas uz darījumiem ar uzņēmumiem, kas reģistrēti zemo nodokļu vai beznodokļu zonu teritorijās. Tiesa tādu jurisdikciju saraksts no 2018.gada ir stipri saīsināts.

Tāpat arī izmainītas iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālo iemaksu likmes un minimālās darba samaksas lielums u.c. (sk. zemāk).

Vēl viena būtiska izmaiņa skar ziņu atklāšanu par uzņēmumu gala beneficiāriem Latvijas Uzņēmumu reģistrā. Šis jaunievedums balstīts uz ES 4.Direktīvas par Eiropas Savienības finanšu sistēmas izmantošanas novēršanu naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai. No vietējās likumdošanas redzes viedokļa uzskata, ka beneficiāra uzņēmums ir tāda fiziskā persona, kurai tieši vai netieši pieder vairāk nekā 25% sabiedrības daļas, tieši vai netieši kontrolē sabiedrību un kuras labā notiek darījumi juridiskās personas vārdā. Šādas deklarācijas iesniegšanas termiņi 2018.gada 1.marts un sākot ar 1.aprīli, tāda informācija būs publiski pieejama.

Nodokļi

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

No 2018.gada janvāra uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 20%.

Ar ienākuma nodokli apliekamā bāze:

1. Sadalītā peļņa

2. Nosacīti sadalīta peļņa

 • dividendes (tajā skaitā ārpuskārtas)
 • pielīdzinātās dividendēm izmaksas (tajā skaitā pastāvīgas pārstāvniecības izmaksas nerezidentam)
 • nosacītās dividendes (statūtkapitāla samazināšana, pabeigtā likvidācija, maksātāja nodokļa reģistrācija mikrouzņēmumā)

 

 • izmaksas, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību
 • neuzticamu debitoru parādi
 • paaugstinātie procentu maksājumi
 • aizdevumi saistītām personām
 • darījumi ar saistītām personām par netirgus cenām (transferta cenu veidošanās)
 • labums, ko gūst darbinieki vai valdes locekļi no nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības
 • likvidācijas kvota

! Reprezentācijas izdevumi un izdevumi personāla saliedēšanas pasākumam, kas summāri pārskata gadā pārsniedz 5% no bruto darba samaksas gada fonda par iepriekšējo gadu, par kuru tika nomaksāts sociālais nodoklis, tiek aplikti ar uzņēmuma ienākuma nodokli 20%.

Tāpat arī uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts izmaksas brīdī nerezidentam:

 • par vadības un konsultāciju pakalpojumiem – 20%
 • par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijā – 3%
 • izmaksas nerezidentam zemu nodokļu vai beznodokļu zonu teritorijās (dividendes, procenti, maksājumi par intelektuālo īpašumu) – 20%

Taksācijas periods – kalendārais mēnesis – tas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija tiek nodota katru mēnesi līdz kārtējā mēneša 20.datumam pēc iepriekšējā.

Jaunā kārtība tiek piemērota saņemtai peļņai, kas iegūta sakot no 2018.gada 1.janvāra.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

No 2018.gada 1.janvāra tiek ieviesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme:

20 % – gada ienākumam līdz 20 004 EUR

23 % -gada ienākuma daļai no 20 004 EUR līdz 62 800 EUR

31,4 % – ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR

Darba samaksas nodokļa likme:

20 % – no ikmēneša ienākuma līdz 1667 EUR

23% – no ikmēneša ienākuma daļas, kas pārsniedz 1667 EUR

Ienākumam no kapitāla, tajā skaitā no kapitāla palielināšanas, tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 20%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek piemērots saņemtām dividendēm, ja no dividendēm tika nomaksāts Latvijas uzņēmuma ienākuma nodoklis 20% apmērā pie peļņas sadalīšanas, vai no ārvalstu uzņēmumu dividendēm tika ieturēts ienākumu nodoklis ārvalstīs.

Sociālās iemaksas

Sociālo iemaksu kopējā likme no 2018.gada 1.janvāra 35,09% (11% darbinieka daļa, 24,09% darba devēja daļa).

Uzņēmumi, kas izmaksā autoratlīdzības no saviem līdzekļiem, maksā 5% no autoratlīdzības – atlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai.

Minimālā alga 430,00 EUR līdz nodokļu aprēķināšanai.

Mūsu adrese

SIA BBCRiga

Krāsotāju iela 5
Latgales priekšpilsēta
Rīga, LV-1009, Latvia
Skatīt uz kartes

Seko mums